Menu
eFirmy
Menu
Logowanie
Rejestracja
Regulamin
Reklama
Polityka cookies
Warunki Umowy 
Pomoc
Kontakt
Czym się zajmujemy?
Zamknij
Branża
Kościóły, parafie
Lokalizacja
Staszica 38
Rozpoczyna się nowy rok szkolny 2015/2016. Jakie refleksje towarzyszą księdzu proboszczowi, a zarazem dyrektorowi szkoły katolickiej? Jak zwykle przez pryzmat duszpasterski i szkolny. Dołączam do tego pragnienie własnej formacji. Codziennie chociaż pół godziny trwać na adoracji, mieć czas dla kościoła, szkoły oraz administracji. Ponadto w tym wszystkim myśleć o umówionych spotkaniach, zebraniach, postanowieniach
Ośrodek parafialny pw. Ducha Świętego w Koszalinie zaprojektowany został w dzielnicy mieszkalnej Koszalina budowanej w systemie wielkopłytowym.
Godziny otwarcia:
Pon - Pt
8:00 - 21:00
Sobota
8:00 - 21:00
Niedziela
8:00 - 21:00
Formy płatności
Karty Visa
Karty MasterCard
Gotówka
Przelew
Promocje

Kazimierz Bednarski (ur. 10 marca 1948 w Kruplinie) - doktor nauk biblijnych, pedagog, dyrektor i współtwórca Katolickiej Szkoły im. Jana Pawła II w Koszalinie. Od 4 listopada 1980 piastuje stanowisko proboszcza parafii Ducha Świętego w Koszalinie. Jest pierwszym kapłanem w Polsce, który otrzymał nagrodę im. ks. Bolesława Domańskiego, przyznaną za pracę organiczną dla Polski.

Pochodzi z parafii Brzeźnica, opromienionej sławą Jana Długosza. Po otrzymaniu dyplomu nauczyciela pracował wśród dzieci i młodzieży, pełniąc odpowiedzialne stanowiska w Ludowych Zespołach Sportowych i w Związku Harcerstwa Polskiego. Studiował w Krakowie, Gościkowie-Paradyżu, Łodzi i Poznaniu. 9 maja 1976 z rąk biskupa Ignacego Jeża przyjął święcenia kapłańskie wBiałogardzie.

Był inicjatorem budowy wielu obiektów użyteczności publicznej - takich jak boiska i stadiony, kilku kościołów i kaplic, m.in. kompleksu obiektów sakralnych na Przylesiu w Koszalinie. W 1991 roku współorganizował wizytę Jana Pawła II w Koszalinie.

Jest także redaktorem gazety "Nasze Życie".

W 2000 roku Katolicka Agencja Informacyjna przyznała mu tytuł "Proboszcza roku".

 

Zdjęcia i wideo
Opis działalności
W przestrzennym zagospodarowaniu wydzielono tereny: pod zabudowę, na dojścia piesze, dojazdy i parkingi oraz zieleńce. W rozwiązaniu szczególną uwagę poświęcono terenom przewidzianym dla potrzeb duszpasterstwa tj. miejsc spotkań wiernych po wyjściu z kościoła. Ukształtowana została zabudowa tworząca niezależnie od placu przed wejściem do kościoła podwórzec powiązany z przestrzeniami zielonymi. Ośrodek parafialny o łącznej powierzchni zabudowy 2720 m2 i kubaturze 41710 m3 jego forma przestrzenna, rozczłonkowanie, w sposób zasadniczy różnią się od architektury otaczających go budynków. Dominuje jednoprzestrzenna bryła kościoła o kubaturze 26900 m3 z 46,30 metrową wieżą umieszczoną nad przedsionkiem głównego wejścia. Konstrukcja budynku, jego przykrycie autorstwa mgra inż. Edmunta Tumielewicza tworzy wnętrze o powierzchni 1200 m2 i wysokości 20,50 m. Monumentalność obiektu podkreślają pylony podpierające konstrukcje przykrycia. Ściany kościoła oraz części sportowej stanowią mury zespolone, a ściany pozostałych obiektów są warstwowo murowane. W wystroju zewnętrznym dominuje cegła, tynk, beton i blacha miedziana będące dla tego typu obiektów tradycyjnymi materiałami wykończeniowymi.
O nas
Często w ogłoszeniach parafialnych słyszymy, że Msza Święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, czy spotkanie modlitewne będą miały miejsce w kaplicy pw. Chrystusa Króla. Przyzwyczailiśmy się już do tego Patrona, ale pewnie nie znamy genezy nadania naszej kaplicy wspomnianego wezwania.
Nasi główni klienci
Misją Katolickiej Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum im. Jana Pawła II jest wychowanie i kształcenie dzieci oparte na ścisłej współpracy rodziców, uczniów i nauczycieli. Rezultatem tego będzie osiągnięcie spójności w oddziaływaniach wychowawczych szkoły i domu rodzinnego. Szkoła podejmie starania, aby każda rodzina ucznia miała swojego promotora, który wzmocni czynną rolę rodziców, pomoże im w nakreślaniu planu wychowania dziecka, tak aby osiągnąć pożądany cel wychowawczy i edukacyjny. Aby program ten przyniósł oczekiwane rezultaty, działania te muszą być stałe i systematyczne. Powinny być jednocześnie przepełnione autentyczną życzliwością i szacunkiem, a także cechować się konsekwencją i stawianiem wymagań. Podstawę działalności szkoły stanowią zasady i wartości chrześcijańskie głoszone przez Kościół Katolicki. Zasady i wartości chrześcijańskie mają być podstawą procesu wychowawczego opisanego szczegółowo w programie wychowawczym i spójnym z nim programie profilaktyki oraz mają cechować środowisko szkoły – świadomie budowane przez nauczycieli i wychowawców pod kierunkiem dyrektora. Katolicka Szkoła Podstawowa i Gimnazjum i Liceum im. Jana Pawła II na podstawie całokształtu swej działalności przyjmuje system wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół Katolicki. Wartości chrześcijańskie obecne są w koncepcji szkoły, jej celach i zadaniach, w programie wychowawczym i profilaktycznym, w programach nauczania, stanowią źródło dla relacji nauczyciel – uczeń oraz dla rozwoju osobowego nauczyciela i ucznia. Osoba patrona szkoły – Jana Pawła II i Jego nauczanie, stanowi niezastąpioną inspirację ewangeliczną w procesie wychowawczym uczniów i formacyjnym nauczycieli.
Marki i specjalizacje
Program wychowawczy szkół jest skierowany do: Rodziców – którzy posiadając jednocześnie prawo i obowiązek wychowywania swoich dzieci oczekują od szkoły katolickiej wsparcia i kontynuacji procesu wychowawczego, opartego na wspólnie uznawanych wartościach; wychowanie w szkole stanowi pomoc i dopełnienie działalności rodziny; treści programu stanowią płaszczyznę współpracy szkoły z rodzicami uczniów Uczniów – którzy rozpoczynając naukę w szkole pragną poznać siebie i rozwijać swój charakter, zdobyć wiedzę, odnaleźć sens życia, przygotować się do zadań w życiu dorosłym Nauczycieli i wychowawców – którzy będąc przewodnikami młodych na drodze ich pełnego rozwoju kierują się zawsze dobrem dziecka, szanują jego godność oraz prowadzą otwarty dialog z rodziną i środowiskiem, ukierunkowany na harmonijny rozwój uczniów. Katolicka Szkoła Podstawowa i Gimnazjum i Liceum im. Jana Pawła II opierać będą edukację uczniów, tj. wychowanie i kształcenie, na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół Katolicki. Szkoły przyjmują jako własną koncepcję człowieka i jego rozwoju, personalizm chrześcijański, tj. osobowy wymiar godności człowieka, którego źródłem jest Chrystus – Odkupiciel każdego człowieka i najdoskonalszy wzór w dążeniu do pełni rozwoju zarówno dla nauczyciela, jak i ucznia. Integralny rozwój osobowy ucznia stanowi cel wychowawczy.
Produkty i usługi
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Koszalinie Szkoła im. Jana Pawła II w Koszalinie jest jedną z pierwszych katolickich szkół jakie powstały na skutek przemian społeczno-politycznych roku 1989. Nieprzypadkowo w rejestrze ministerstwa edukacji prowadzonym dla szkół wyznaniowych figuruje pod nr 1. Aktualnie oferuje możliwość kształcenia we wszystkich poziomach szkolnictwa powszechnego, w tym również w ramach szkoły podstawowej. Obecnie w szkole podstawowej uczy się 195 uczniów. Klasy liczą około 20 osób. Z uwagi na wzrastające zainteresowanie rodziców w tym roku szkolnym otwarte zostały kolejny raz dwie I klasy. Specyfika szkoły nie kryje się jednak w liczbach , ale w ideach i wartościach które przyjęto za podstawę jej działalności. Założyciel szkoły a jednocześnie proboszcz parafii pw. Ducha Świętego - Ks. Kazimierz Bednarski rozpoczynając w 1989 r. działalność edukacyjną, jako pierwsze i najważniejsze zadanie postawił ochronę sfery sacrum w procesie rozwoju młodego człowieka. „Jestem przekonany, iż szkoła wyznaniowa ma chronić młodego człowieka przed rozbiciem światopoglądowym. „W szkole publicznej dziecko może być formowane równocześnie przez wychowawców zajmujących postawy nihilistyczne, agnostyczne, naturalistyczne. Sacrum ukształtowane w domu rodzinnym pod wpływem pierwszych doświadczeń religijnych zostaje w ten sposób wrzucone w nieprzyjazny mu świat profanum. A człowiek ma prawo, by sacrum obejmowało całą jego istotę, ma prawo by mógł żyć tym co uniwersalne.” W szkole im. Jana Pawła II program dydaktyczno – wychowawczy zakłada zatem triumwirat wartości : dom, szkoła, Kościół. Dzięki temu proces wychowawczy dziecka w środowisku rodzinnym i szkolnym oparty jest o te same wartości etyczne a dobry przykład rodziców i wychowawców pozwala pełniej kształtować jego osobowość. W tym tkwi tajemnica wychowawczego sukcesu. Szkoła ma przede wszystkim wychowywać. Wychowanie zaś wymaga zaangażowania. I tego przede wszystkim wymaga tak od wychowawców jak i od rodziców statut szkoły. Temu też służy stała dostępność wychowawców dla ich podopiecznych jak i rodziców. Założenie o ścisłej współpracy rodziny i szkoły, które legło u podstaw budowy Szkoły Katolickiej im Jana Pawła II w Koszalinie nadało szczególny priorytet włączania rodziców w proces wychowania. W tym zakresie za Karolem Wojtyłą, przyjęto, iż „samo bycie członkiem wspólnoty nie jest jeszcze uczestnictwem w tej wspólnocie. Dopiero dzięki dążeniu wraz z innymi do osiągnięcia dobra wspólnego osoba może ujawnić się i zaktualizować jako podmiot.” To włączanie rodziców we wspólnotę wychowania odbywa się na różne sposoby. Prócz konwencjonalnych sposobów włączania rodziców w sprawy szkoły, wychowawcy budują przede wszystkim wielorakie płaszczyzny poznania i wymiany doświadczeń z rodzicami. Od wielu lat rodzice dzieci corocznie zapraszają wychowawców do wizyty w środowisku rodzinnym dziecka. Pozwala to wychowawcy spotkać dziecko w jego środowisku domowym, zbliżyć w sposób naturalny szkolne środowisko wychowawcze ze środowiskiem rodzinnym. Rodzicom daje możliwość partnerskiego włączenia się w dialog wychowawczy i edukacyjny. Również dyrektor szkoły odwiedza dzieci uczęszczające do Szkoły Katolickiej w okresie najważniejszego dla nich przeżycia religijnego – to jest w okresie następującym po I Komunii świętej. W klasach I-III pracuje z dziećmi po 2 wychowawców, którzy wzajemnie się uzupełniają. Jeden wychowawca prowadzi zajęcia dydaktyczne, drugi przejmuje dzieci po lekcjach i sprawuje opiekę w ramach zajęć świetlicowych. Zapewnia to kontynuację, choć w innej formie, pracy z dziećmi. Stąd uczniowie w klasach młodszych nie noszą tornistrów do domu i nie mają zadawanych prac domowych.
Certyfikaty
Uczniowie mają zapewnione różnorodne możliwości rozwijania swoich zdolności, tak umysłowych, jak i społecznych. W szkole funkcjonuje wiele kół zainteresowań. Wśród propozycji można znaleźć: zajęcia umuzykalniające, koło plastyczne, koło matematyczne, koło teatralne. Od pierwszej klasy szkoły podstawowej oprócz języka angielskiego, dzieci uczą się języka niemieckiego. Maluchy od najmłodszych lat otoczone są opieką logopedyczną. Wady postawy koryguje się w ramach gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Od założenia szkoły minęło blisko 20 lat. Maksymą która przyświeca od momentu założenia szkoły jest „ Bóg, Honor, Ojczyzna” Ks. dr Kazimierz Bednarski
Mapa dojazdu
Staszica 38
75-903 Koszalin
woj. Zachodniopomorskie
Słowa kluczowe
kościół, kościoły, parafia, msze, szkoła, szkoła podstawowa, szkolnictwo, ,
Kościół Świętego Ducha w Koszalinie
Staszica 38
75-903 Koszalin
Zachodniopomorskie
Opinie klientów
Średnia ocena:
user-icon
Paweł napisał(a):
15 kwietnia 2016
Spacer wirtualny bardzo mi się podoba. Chciałbym zobaczyć kolejne pokazy.
Dodaj opinię:
Twoja opinia:
Podpis:
Ocena
Opublikuj opinię
Chcesz poznać reklamę w E-Firmy?