Menu
eFirmy
Menu
Logowanie
Rejestracja
Regulamin
Reklama
Polityka cookies
Warunki Umowy 
Pomoc
Kontakt
Czym się zajmujemy?
Zamknij
Warunki Umowy

OGÓLNE WARUNKI UMOWY
1.    Definicje
Użyte terminy  w Ogólnych Warunkach Umowy (OWU)  oznaczają:
Umowa/Aneks – Umowa/Aneks o zamieszczenie w Produkcie Wydawcy reklamy;
Warunki płatności – Ogólne Zasady Płatności;
Produkt –
usługi oraz produkty oferowane przez Wydawcę, m.in. reklama w Internecie, reklamowe filmy
wideo, dane teleadresowe,
organizacja kampanii linków sponsorowanych Google AdWords;
Wydawca –
E-Firmy Jakub Masłowski
Zamawiający – podmiot który zamawia zamieszczenie w Produkcie Wydawcy Reklamy;
Reklama - każda forma przekazu stanowiąca informacje o Zamawiającym, bądź promocje
sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług Zamawiającego, dostarczona przez Zamawiającego lub opracowana przez Wydawcę na zamówienie Zamawiającego;
Cena - wartość netto Umowy/Aneksu powiększona o podatek VAT obowiązujący w dniu wpłaty
zaliczki lub wykonania usługi. Cena zawiera opłatę za wszelkie modernizacje oraz należność
za dodatkowe zamieszczenie reklamy lub danych Zamawiajacego w innych Produktach
Wydawcy;
Centrum Klienta (CK) - strona www.e-firmy.net.pl umożliwiająca dostęp do kreatora reklam dla
zarejestrowanych klientów;
Biuro Obsługi Klienta (BOK) - E-Firmy Jakub Masłowski 
ul.Gryfa Pomorskiego 56a/7 81-572 Gdynia o nr NIP  6692321395.
2. Obowiązki Wydawcy

2.1 Wydawca zobowiązuje się do zamieszczenia Reklamy Zamawiającego w Produkcie wymienio-nym
w Umowie/Aneksie na zasadach określonych w niniejszych OWU oraz w Umowie/Aneksie lub do dystrybucji zamówionego Produktu na warunkach określonych w umowie.

2.2 Wydawca zamieści Reklamę w Produkcie, który opublikuje w terminie określonym
w Umowie/Aneksie, jako konkretny miesiąc roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem pkt. 2.3.
Wydawca zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu publikacji bez podania przyczyny.
2.3 W przypadku reklamy w Internecie, zamieszczenie jej w Produkcie nastąpi w terminie do 4 ty-godni
od daty zawarcia Umowy/Aneksu lub niezwłocznie po zakończeniu okresu publikacji poprzedniej
Reklamy Internetowej, lub we wskazanym terminie.
2.4 Reklama w Internecie będzie publikowana w Produkcie Wydawcy przez okres 12 miesięcy od daty
jej zamieszczenia, o ile Umowa/Aneks nie przewiduje innego okresu lub charakter ogłoszenia nie
określa innego rodzaju publikacji np. reklama na ilość odsłon.
2.5 Reklama w Internecie wynikająca z Aneksu publikowana jest w ramach tego samego okresu
publikacji określonego w pierwotnej Umowie tj. w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy, o ile
Aneks nie przewiduje innego okresu lub charakter ogłoszenia nie określa innego rodzaju publikacji
np. reklama na ilość odsłon.
3.    Treść publikowanych Reklam
3.1 Wydawca ma prawo odmówić zamieszczenia Reklamy dostarczonej przez Zamawiającego, jej
elementu lub usunąć ją z zamówionego Produktu, jeśli uzna, że Reklama ta nie spełnia wymogów
technicznych albo jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego. W powyższej
sytuacji Wydawca może odstąpić od Umowy/Aneksu lub wyznaczyć Zamawiającemu dodatkowy
termin do ponownego ustalenia treści Reklamy lub jej elementu.

3.3 Zamawiający poinformuje Wydawcę o zmianie nazwy, formy prawnej, adresu, numeru
telefonicznego czy numeru faksu, listem, faksem lub e-mailem do BOK w Gdyni, niezwłocznie
po zaistnieniu takich zmian.
3.4 W przypadku administracyjnych zmian danych teleadresowych Wydawca ma prawo do
wprowadzenia tych zmian do Reklamy bez konieczności poinformowania Zamawiającego
i uzyskania jego akceptacji. Wydawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za nie zamieszczenie
tego rodzaju zmian w Reklamie, chyba, że Zamawiający poinformował Wydawcę o takich
zmianach w trybie określonym w pkt. 3.3.

3.5 O maksymalnym zakresie informacji zamieszczanych na stronie internetowej Wydawcy oraz możliwych sposobach dystrybucji tych informacji decyduje Zamawiający poprzez wybór jednego z oferowanych pakietów

 

4.    Reklama w Internecie/urządzeniach mobilnych
4.1 Treść Reklamy i/lub materiały do jej wykonania, są dostarczane przez Zamawiającego
w momencie podpisania Umowy/Aneksu.
4.2 W przypadku niedostarczenia treści i/lub materiałów do wykonania Reklamy w umówionym
terminie, Wydawca ma prawo przygotować i opublikować Reklamę z wykorzystaniem materiałów
posiadanych lub ogólnodostępnych, w szczególności ze stron www Zamawiającego.
Zamawiający wyraża zgodę na ingerowanie i przeredagowywanie treści pobranej ze strony www
Zamawiającego, w celu kreacji unikalnego tekstu i uniknięcia duplikacji treści Reklamy
w Produktach Wydawcy.
4.3 Reklama może być również przygotowana przez Wydawcę. W tym celu Zamawiający
zobowiązany jest do przesłania materiałów do BOK w Gdyni na adres zmiany_produkcja@e-firmy.net.pl po-dając  w temacie wiadomości numer klienta lub numer Umowy/Aneksu.
4.4 Wydawca może dostarczyć Zamawiającemu link aktywacyjny do CK w formie korespondencji
elektronicznej, jak również Zamawiający może skierować prośbę o przesłanie linku aktywacyjnego
do BOK w Gdyni, kontaktując się drogą e-mail:
zmiany_produkcja@e-firmy.net.pl lub dzwoniąc na numer +48533974442.
4.5 Zamawiający może samodzielnie przygotować Reklamę na podstawie otrzymanego linku
aktywacyjnego do CK i dokonywać samodzielnie dowolnej ilości zmian, w trakcie trwania emisji
z wykorzystaniem kreatora reklam dostępnego w CK.
4.6 Reklamy w Internecie nie podlegają akceptacji ze strony Zamawiającego.


 

5.    Katalogi teleadresowe
5.1 Treść Reklamy i/lub materiały do jej wykonania (poza Reklamą graficzną, o której mowa w pkt.
5.2.) są dostarczane przez Zamawiającego w momencie podpisania Umowy/Aneksu.
5.2 W przypadku Reklamy graficznej w Produktach Wydawcy, Zamawiający zobowiązuje się do
dostarczenia materiałów do Reklamy w terminie do 7 dni (o ile nie określono innego terminu) od
daty zawarcia Umowy/Aneksu na adres: zmiany_produkcja@e-firmy.net.pl podając w temacie wiadomości numer Klienta lub nr Umowy/Aneksu.
W przypadku Reklamy graficznej, Wydawca może przesłać Zamawiającemu "Końcową wersję
reklamy".

5.3 W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o zamieszczeniu na stronie internetowej wydawcy możliwości  wirtualnego spaceru, odpowiedni moduł wykonywany jest przez Wykonawcę. Zamawiający zobowiązany jest do wskazania miejsca mającego zostań umieszczonym w module oraz udostępnienia go Wykonawcy na czas niezbędny do wykonania fotografii stanowiących podstawę modułu. Moduł umieszczany jest na stronie internetowej Wykonawcy w terminie 14dni od daty udostępnienia miejsca mającego zostać umieszczonym w module. Moduł wirtualnego spaceru stanowi integralną część wizytówki zamawiającego zamieszczanej na stronie internetowej wykonawcy.

5.4 O liczbie zdjęć statycznych oraz panoram stanowiących podstawę opracowania modułu wirtualnego spaceru deyduje Zamawiający poprzez wybór jednego z pakietów- wg poniższej tabeli.   

 

6A. Kampania linków sponsorowanych

6A.1 Organizacja kampanii linków sponsorowanych przy wykorzystaniu usługi GoogleAdWords będzie prowadzona przez Wydawcę z wykorzystaniem własnego konta wskazanego systemu.

6A.2 W trakcie trwania kampanii Zamawiający może proponować nowe słowa kluczowe z ponoszeniem za to  dodatkowych kosztów. Wydawca wykorzysta wskazane słowa kluczowe w już prowadzonej kampanii. 

6A.3 Ustalone przez Strony wynagrodzenie obejmuje środki przeznaczone na opłacenie kampanii w systemie GoogleAdWords.

6A.4. Zamawiający gwarantuje, iż Wydawca nie będzie ponosił odpowiedzialności w związku z treścią lub formą objętą promowaną w ramach kampanii domeną


 


 


 


 

6.    Prawa autorskie
6.1 Zamawiający oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie oraz prawa własności
przemysłowej do znaków towarowych i logotypów potrzebne do zamieszczenia Reklamy w
Produkcie oraz, że treść i forma Reklamy nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za powyższe naruszenia, w tym w
szczególności praw dotyczących własności intelektualnej, wynikających z użycia w Reklamie
jakiegokolwiek elementu dostarczonego przez Zamawiającego. W przypadku dochodzenia od
Wydawcy naprawienia szkody lub innych roszczeń przez osobę trzecią, Zamawiający zwróci
Wydawcy wszelkie związane z tym koszty.
6.2 Zamawiający udziela Wydawcy nieodpłatnej licencji niewyłącznej z prawem do udzielania
dalszych licencji na korzystanie przez czas nieokreślony z Reklamy poprzez jej utrwalenie,
zwielokrotnienie techniką fotograficzną, techniką zapisu cyfrowego i innymi dostępnymi formami
reprodukcji, wprowadzenie do pamięci komputera i włączenie Reklamy do zbioru danych
Wydawcy, powszechne udostępnienie Reklamy, w tym w sieciach komputerowych i teleinforma-tycznych oraz na innych nośnikach przekazu, wprowadzenie do obrotu, tworzenie opracowań, roz-powszechnienie oraz publikacje na różnych nośnikach przekazu.
6.3 Prawa autorskie do Reklamy opracowanej przez Wydawcę przysługują Wydawcy.


 

7. Obowiązki i Odpowiedzialność Zamawiającego
7.1 Zamawiający Reklamę zobowiązuje się do zapłaty zgodnie z Ogólnymi Zasadami Płatności
określonymi w Warunkach Płatności. W szczególności, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty
pierwszej wpłaty w terminie do 14 dni od daty zawarcia Umowy/Aneksu i kolejnych wpłat, o ile
wynikają z Ogólnych Zasad Płatności, w odstępach miesięcznych.
7.2 W przypadku płatności ratalnej i braku terminowej wpłaty którejkolwiek z rat w pełnej wysoko-ści,Wydawca zastrzega sobie prawo do naliczenia ustawowych odsetek. Cała pozostała należność
wynikająca z Umowy/Aneksu staje się natychmiast wymagalna. W razie opóźnienia w zapłacie
całości lub części wynagrodzenia, Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe od zaległych kwot.
7.3 W razie opóźnienia w zapłacie Wydawca ma prawo podjąć wszelkie prawem dozwolone działa-nia w celu ściągnięcia należności.                                                                                                          
7.4 Suma brutto wystawionych faktur może różnić się od wartości brutto na Umowie/Aneksie
z powodu zaokrągleń wartości podatku VAT na fakturach cząstkowych lub zmiany obowiązującej
stawki VAT.
7.5 W przypadku opóźnienia w regulowaniu płatności zastosowanie znajdzie art. 451 kc.
7.6 Zamawiający upoważnia Wydawcę do występowania do biur informacji gospodarczej
o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących Zamawiającego w zakresie określonym
w Ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9
kwietnia 2010 roku (Dz.U. 2010, Nr 81, poz. 530, z późn. zm.). Jednocześnie Zamawiający
upoważnia biura informacji gospodarczych do ujawniania tych informacji Wydawcy.
7.7 Strony uzgadniają, że cena ulegnie zmianie w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT.


 

8. Odstąpienie od Umowy/Aneksu
8.1 Wydawca może również odstąpić od publikacji jednego lub kilku Produktów, jeżeli Zamawiają-cy będzie zobowiązany do świadczenia pieniężnego na rzecz Wydawcy na podstawie jakiegokol-wiek tytułu prawnego w szczególności, gdy Zamawiający nie dokona wpłat w wymaganej wysoko-ści w wymaganych terminach.
8.2 Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej Umowy/Aneksu, jeżeli prześle listem poleconym
stosowne oświadczenie poświadczone podpisem i pieczęcią Zamawiającego do BOK
w Gdyni oraz równoczenie zapłaci Wydawcy odstępne na konto nr: 73 1020 1055 0000 9402 0384 5476 w wysokości:
- 25% wartości Umowy/Aneksu brutto, jeżeli odstąpienie nastąpiło w terminie do 10 dni od daty
zawarcia Umowy/Aneksu.
-100% wartości Umowy/Aneksu brutto, jeżeli odstąpienie nastąpiło po upływie 11 dni od daty
zawarcia Umowy/Aneksu. W przeciwnym przypadku odstąpienie jest nieskuteczne.


 

9 Odpowiedzialność Wydawcy
9.1 Wszelkie reklamacje lub żądania Zamawiający może zgłosić Wydawcy z zaznaczeniem nr Klienta lub Umowy/Aneksu, w formie pisemnej lub osobiście do BOK w Gdyni, najpóźniej w ter-minie 1 miesiąca od momentu publikacji reklamy w Internecie lub 1 miesiąca od momentu otrzy-mania katalogu teleadresowego.
9.2 Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładny opis wad i różnic w zamieszczonej Reklamie
w stosunku do podpisanej Umowy/Aneksu.
9.3 BOK w Gdyni rozpatrzy reklamację w terminie 20 dni od dnia jej otrzymania, z zastrzeżeniem, że Wydawca ma prawo do wydłużenia terminu z przyczyn niezależnych od Wydawcy (np. awarii
sprzętu, błędów technicznych).
9.4 W przypadku nie ukazania się Reklamy w Internecie bądź ukazania się z błędną treścią,
Zamawiającemu przysługuje prawo do bezpłatnego przedłużenia emisji Reklamy o 1 miesiąc lub
częściowego zwrotu/umorzenia wynagrodzenia za czas nie dłuższy niż czas błędnie emitowanej
Reklamy (z zastosowaniem pkt. 9.8.).
9.5 W przypadku naruszenia przez Wydawcę obowiązku zamieszczenia Reklamy w katalogach
teleadresowych lub umieszczenia niepoprawnej Reklamy, Zamawiającemu przysługuje prawo do
częściowego lub całkowitego zwrotu/umorzenia wynagrodzenia należnego za daną Reklamę.
9.6 Uprawnienia opisane w pkt 9.4 i 9.5 nie dotyczą nieodpłatnych reklam Zamawiającego.
9.7 Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie następstwa
nieumyślnego niezamieszczenia Reklamy, pominięcia jakiegokolwiek jej elementu lub innych wad
w Reklamie, poza odpowiedzialnością określoną w pkt. 9.4 i 9.5.
9.8 Zgłoszenie reklamacji lub żądań opisanych w pkt. 9.4 i 9.5. nie zwalnia Zamawiającego
z obowiązku dokonania zapłaty za usługi zgodnie z ustalonymi terminami.


 

10. Postanowienia końcowe
10.1 Zamawiający jako adres do korespondencji wskazuje adres e-mail oraz adres pocztowy wska-zany w Umowie/Aneksie.
10.2 Wszelka korespondencja pomiędzy stronami, o której mowa w OWU, (z wyłączeniem pkt.
9.3), może być składana w formie korespondencji elektronicznej na adres wskazany
w Umowie/Aneksie.
10.3 Administratorem danych jest E-Firmy Jakub Masłowski z siedzibą przy ul.Gryfa Pomorskiego 56a/7 81-572 Gdynia. Dane osobowe podane w Umowie/Aneksie przetwarzane są w związku z jej realizacją w celach marketingowych oraz dla celów związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, w tym w związku z przesyłaniem informacji handlowych zarówno od Wydawcy jak i jego partnerów biznesowych oraz udostępniania ich innym podmiotom współpracującym z Wydawcą na
podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych. Zamawiający ma prawo wglądu w swoje dane
osobowe oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne by
można było zrealizować Umowę/Aneks oraz opisane wyżej cele marketingowe.
10.4 Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie Umowy/Aneksu także w drodze akceptacji oferty
Wydawcy poprzez oświadczenie złożone za pomocą środków porozumiewania się na odległość
(telefon/faks), jak również za pomocą oświadczenia wysłanego pocztą elektroniczną. Wszelka
korespondencja związana z realizacją Umowy/Aneksu będzie odbywała się przy pomocy poczty
elektronicznej, faksu lub poczty tradycyjnej z wykorzystaniem podanego w Umowie/Aneksie
adresu korespondencyjnego Zamawiającego.
10.5 Zamawiający ma prawo do odsłuchania rozmowy telefonicznej potwierdzającej zawarcie
Umowy/Aneksu drogą telefoniczną, w siedzibie Wydawcy w Gdyni. W tym celu należy
uprzednio skontaktować się z BOK. Odsłuchanie rozmowy możliwe jest od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-15:00. Odsłuchanie rozmowy, potwierdzającej Umowę/Aneks drogą
telefoniczną, możliwe jest tylko przez Zamawiającego lub osobę upoważnioną przez
Zamawiającego, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.
10.6 W trosce o bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych, nagrania rozmów nie mogą być
kopiowane na nośniki pamięci elektronicznej, przesyłane w formie elektronicznej, upubliczniane
oraz w żaden sposób nagrywane przez Zamawiającego w trakcie odsłuchu nagrania.
10.7 Niniejsze OWU stanowią integralną część Umowy/Aneksu i są dostępne w BOK oraz w CK na stronie www.e-firmy.net.pl OWU nie mogą być zmieniane przez żadną ze stron.
10.8 Umowa/Aneks określa w pełni prawa i obowiązki stron oraz zastępuje wszystkie ustne lub
pisemne uzgodnienia poczynione podczas negocjowania warunków niniejszej Umowy/Aneksu.
10.9 Zamawiający oświadcza, że zapoznał się i akceptuje treść OWU w Produkcie Wydawcy.

 

 

Ogólne warunki płatności.

 

1.Umowa o wartości poniżej 2000zł netto, wymaga spłaty w nie więcej niż 4równych ratach miesięcznych o wartości nie mniejszej niż 200zł netto każda, z których to pierwsza jest płatna w terminie 14dni od daty zawarcia Umowy, kolejne raty są płatne w odstępach miesięcznych.

2.Umowa o wartości powyżej 2000zł netto, wymaga spłaty w nie więcej niż 6równych ratach miesięcznych, z których pierwsza jest płatna w terminie 14dni od daty zawarcia Umowy, kolejne raty są płatne w odstępach miesięcznych.

3.Faktura Vat zostanie wystawiona przez Wydawce zgodnie z przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług.

4.Brak wpłaty którejkolwiek z rat w wyznaczonym terminie i pełnej wysokości zobowiązuje do natychmiastowej spłaty pełnej wartości Umowy.

Harmonogram wpłat musi być zgodny z powyższymi Ogólnymi Zasadami Płatności. W przypadku niezgodności, zastosowanie mają Ogólne Zasady Płatności.

Zamawiający oświadcza, że zobowiązuje się do zapłaty zgodnie z Ogólnymi Zasadami Płatności.

 

Zamawiający oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Ogólne Warunki Umowy, które są dostępnie na stronie e-firmy.net.pl/owu Ogólne warunki Umowy nie mogą być zmienione przez żadną ze stron.

 

Zamawiający ma prawo do odstąpienia od zawartej Umowy, jeżeli prześle rezygnacje na adres siedziby firmy listem poleconym i poświadczy pismo pieczątką oraz podpisem. Rezygnacja jest skuteczna z chwilą wpłąty odstępnego w wysokości 25% wartości Umowy brutto, jeżeli nastąpi w terminie 10dni od daty zawarcia Umowy. Po 10dniach odstępne wynosi 100% wartości Umowy. W przeciwnym przypadku odstąpienie od Umowy zostaje uznane jako nieskuteczne.  

 

Chcesz poznać reklamę w E-Firmy?